+32 9 235 56 11 info@lalemant.com

Algemene Voorwaarden LALEMANT NV

Artikel 1.- Toepassingsgebied.
1.1 Al onze activiteiten worden – behoudens strijdige bepalingen van dwingend recht – uitsluitend geregeld door onderhavige algemene voorwaarden die door de klant uitdrukkelijk zijn gekend en aanvaard op het ogenblik van het afsluiten van iedere overeenkomst met LALEMANT NV
1.2 Volgende voorwaarden maken, in hun laatste versie, integraal deel uit van de algemene voorwaarden van LALEMANT NV :
– de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden,
1.3 Van onderhavige algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen de klant en LALEMANT NV . Onder geen beding – behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging vanwege LALEMANT NV – zullen de algemene voorwaarden van de klant toepassing vinden op de overeenkomst tussen LALEMANT NV en de klant.
1.4 In geval van discussie, heeft de Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden voorrang op de anderstalige versies.

Artikel 2.- Offertes / Bestellingen / Prijzen.

2.1 Onze offertes zijn standaard geldig gedurende 30 dagen, behoudens anders vermeld in de offerte zelf. Tot op het ogenblik van aanvaarding door de klant, zijn onze offertes steeds vrijblijvend en kunnen de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
2.2 Met betrekking tot offertes die door de klant werden aanvaard doch nadien om welke reden ook door de klant worden geannuleerd, zal LALEMANT NV conform artikel 1152 B.W. gerechtigd zijn om onmiddellijk ten titel van o.m. geleden schade en winstderving, een schadevergoeding ten bedrage van 50 % van het factuurbedrag te vorderen, onder dien verstande dat het minimumbedrag van de schadevergoeding niet minder dan 2.500,00 EUR zal bedragen. Tevens zal LALEMANT NV gerechtigd zijn om de werkelijk door haar geleden schade ten laste van de klant te vorderen.

Artikel 3.- Uitvoering.
3.1. Alle door LALEMANT NV uitgevoerde activiteiten worden uitgevoerd onder normale omstandigheden en gedurende de normale werkuren.
3.2. Op straffe van ontbinding ten laste van de klant, is de klant niet gerechtigd haar overeenkomst met LALEMANT NV over te dragen aan een derde. In gebeurlijk geval zal LALEMANT NV gerechtigd zijn een schadevergoeding te vorderen naar analogie met artikel 2. Voor de uitvoering van haar activiteiten is het LALEMANT NV toegestaan om deze – naar eigen inzichten – uit te besteden aan derden zonder dat dit enige invloed heeft op de contractuele relatie tussen LALEMANT NV G en de klant.
3.3. De door LALEMANT NV opgegeven termijnen zijn louter indicatief en binden LALEMANT NV niet. De klant is bij vertragingen niet gerechtigd om enige boete of schadeloosstelling, onder welke vorm ook, dan wel de volledige of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te vorderen, behoudens bij opzettelijke fout van LALEMANT NV of haar aangestelden. Niettemin zal LALEMANT NV zich redelijke inspanningen getroosten om de door haar opgegeven afleveringstermijnen te respecteren.
3.4 In geval de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht (d.i. elke van de wil van LALEMANT NV onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, staking, brand en andere ernstige storingen bij LALEMANT NV ) onmogelijk wordt, zal de overeenkomst van rechtswege als ontbonden kunnen beschouwd worden of zal de uitvoering geschorst kunnen worden, zonder vergoeding voor de klant.
3.5 In ieder geval zal LALEMANT NV gerechtigd zijn om de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen zonder voorafgaande ingebrekestelling in geval van faillissement, opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie (WCO) of kennelijke insolventie van de klant, zonder dat LALEMANT NV tot enige schadevergoeding zal gehouden zijn en onverminderd de aan LALEMANT NV toekomende rechten.
3.6 Iedere klacht betreffende prestaties van LALEMANT NV moet worden meegedeeld per aangetekend schrijven binnen 15 dagen na aflevering, bij gebreke waaraan deze niet meer aanvaard worden.

Artikel 4.- Eigendomsvoorbehoud / Retentierecht.
4.1 De verschillende aanspraken van LALEMANT NV lastens een klant/schuldenaar zullen beschouwd worden als één enkele en ondeelbare vordering, zelfs indien de aanspraken voortspruiten uit verschillende bestellingen resp. indien ze betrekking hebben op goederen die niet langer in het bezit zijn van LALEMANT NV . Voor de totaliteit van die vordering, is LALEMANT NV gerechtigd om al haar rechten en voorrechten, pandrechten en garanties uit te oefenen. Alle goederen van de klant/schuldenaar die in het bezit komen van LALEMANT NV zullen als pand gebruikt worden en LALEMANT NV is gerechtigd er een retentierecht op uitoefenen van zodra de klant/schuldenaar de prijs niet betaalt voor de geleverde diensten en/of de verkochte goederen, zelfs indien de vordering van LALEMANT NV betrekking heeft op voorgaande geleverde prestaties en/of goederen resp. indien de vordering voortspruit uit een contractuele relatie van welke aard ook met dezelfde klant.
4.2 LALEMANT NV is enkel bereid haar retentierecht op te geven in ruil voor een voor haar aanvaardbare garantie, zoals een bankgarantie van een eersterangs Belgische bank.

Artikel 5.- Betaling.
5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of indien er expliciet een vervaldag wordt aangeduid, zijn onze facturen leverbaar alsook contant en zonder korting betaalbaar op de zetel van LALEMANT NV . Betaling dient te geschieden op (één van) de bankrekeningen vermeld op de factuur. Voor iedere andere betalingswijze dient vooraf toestemming van LALEMANT NV verkregen te worden.
Het trekken van wissels doet geen afbreuk aan deze clausule en iedere vertraging in de betaling brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten met zich mee, berekend aan 10 % per jaar vanaf de vervaldag van de factuur.
5.2 De klant aanvaardt dat iedere niet uitvoering of slechts gedeeltelijke uitvoering van een betaling aanzien wordt als een contractuele fout conform artikel 1147 Burgerlijk Wetboek waarbij LALEMANT NV gerechtigd is om een forfaitair schadebeding (o.m. voor de bijkomende kosten, debiteurentoezicht en ontregeling van het commercieel gebeuren) te vorderen die bij eenstemmig akkoord tussen LALEMANT NV en de klant wordt vastgesteld op 10 % van de factuurprijs en dit met een minimum van 125,00 EUR.
Dit forfaitair schadebeding is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur en omvat niet de gerechtskosten en de kosten in de zin van artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek, zijnde de forfaitaire tegemoetkoming in de erelonen verbonden aan de bijstand van een advocaat.
5.3 Ieder protest betreffende de facturen dient binnen de acht dagen na verzending van de factuur te gebeuren per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van LALEMANT NV
5.4 Bij niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons eveneens het recht voor om lopende prestaties op te schorten.

Artikel 6.- Aansprakelijkheid.
6.1 Inzake haar prestaties als commissionair-expediteur, wordt de aansprakelijkheid geregeld overeenkomstig de artikelen 23 tot en met 30 van de Algemene Belgische Expedtievoorwaarden.
6.2 Inzake vervoersprestaties wordt de aansprakelijkheid van Lalemant NV geregeld overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht en de internationale conventies die op de betreffende vervoerswijze van toepassing zijn, waaronder, wat binnenvaart betreft, het zogenoemde CMNI-Verdrag, zijnde het Verdrag van Boedapest van 22 juni 2001. De beperking van aansprakelijkheid zoals gestipuleerd in het CMNI-Verdrag is ook van toepassing op buitencontractuele vorderingen.
6.3 De klant is aansprakelijk voor alle schade en additionele kosten geleden door Lalemant NV , dewelke veroorzaakt zijn door eigen fouten en nalatigheden van de klant resp. door deze van zijn aangestelden, in het bijzonder voor alle gevolgen voortvloeiend uit foutieve verpakking en belading of uit onjuiste, onnauwkeurige of achtergehouden informatie in de vervoersopdracht, douaneformulieren e.a. De klant dient Lalemant NV in dat geval te vrijwaren resp. vergoeden indien zij aansprakelijk wordt gehouden door derden.
6.4 Lalemant NV gaat met betrekking tot de uitvoering van haar overige prestaties slechts een middelenverbintenis aan.
6.5. De bewijslast inzake fout of nalatigheid rust volledig bij de klant.
6.6. Lalemant NVis niet aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade, commercieel of financieel verlies,…) die door de klant en/of derden zouden geleden worden.
6.7. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Lalemant NV met betrekking tot de door haar geleverde prestaties beperkt tot het bedrag van haar factuur, onder dien verstande dat haar aansprakelijkheid nooit meer kan bedragen dan 2.500,00 EUR per schadegeval.
6.8. De klant is gehouden om LALEMANT NV op eerste verzoek te vrijwaren resp. schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van LALEMANT NV in deze voorwaarden in haar verhouding met de klant is uitgesloten.

Artikel 7.- Afwijkingen.
Een afwijking van één van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden brengt in geen geval de niet toepassing van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden teweeg en schept onder geen enkel beding enig precedent.

Artikel 8.- Verhaalsrecht.
Het BTW stelsel wordt toegepast conform de instructies van de klant. In geval tengevolge van deze instructies er een revisie resp. aanslag vanwege de BTW administratie zou volgen, behoudt LALEMANT NV het recht om deze revisie resp. aanslag, alsook alle hieraan verbonden kosten op de klant te verhalen.

Artikel 9.- Persoonsgegevens.
De persoonsgegevens die de klanten van LALEMANT NV meedelen voor de goede uitvoering van de overeenkomsten beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, worden in de gegevensbank van LALEMANT NV geregistreerd behoudens verzet op het ogenblik van deze mededeling.
Ze zijn bestemd voor intern gebruik in onze firma. De cliënten hebben het recht om de gegevens die op hen betrekking hebben in te zien en een eventuele verbetering of schrapping ervan te vragen conform de bepalingen van de wet van 8 december 1995 met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 10.- Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
De uitlegging, geldigheid en toepassing van onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking hiertoe vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, onverminderd het uitsluitend recht van LALEMANT NV om ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan iedere andere bevoegde rechtbank.